บริการและติดตั้งถังบรรจุแก๊ส LNG

ประเภทของยานพาหนะที่ดัดแปลงใช้กับแก๊ส LNG

1. เปลี่ยนจากแก๊ส CNG เป็นแก๊ส LNG

CNG to LNG
Change fuel system from CNG to LNG

2. เปลี่ยนจากดีเซลเป็นแก๊ส LNG

Diesel to LNG
Change fuel system from Diesel to LNG

โครงการอ้างอิง

ขนาดถังบรรจุแก๊ส LNG และการใช้งานที่หลากหลาย